Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορικό όνομα ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
Αριθμός καταχώρισης REACH Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
Αριθμός CAS 70514-12-4
Αριθμός EINECS 274-635-9
Κωδικός, Annex I, 1272/2008/ΕΚ

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Επικίνδυνο απόβλητο, κατηγορία Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων: 13 (ΚΥΑ ΗΠ 13588 /725 (ΦΕΚ 383 Β /28-3-2006)).

Προσδιοριζόμενες χρήσεις: SU23, ανακύκλωση.

1.3.  Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Επωνυμία ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ
Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 7, 19300 Ασπρόπυργος
Επικοινωνία Τηλ: 210 5577673-4

Fax: 210 5577658

www.endiale.gr

[email protected]

1.4.       Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Α’ βοήθειες 166
Κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 (CLP)              
Η7, Carc. 2 ουσίες που θα έπρεπε να θεωρούνται ως καρκινογενετικές στον άνθρωπο H351
Η5 Eπιβλαβή, σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πνεύμονα H304
Η14 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Η413

 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Προειδοποιητική λέξη: κίνδυνος

Εικονογράμματα  κινδύνου

  image001 GHS08 κίνδυνος για την υγεία
 image003 GHS07 ερεθισμός του δέρματος
 image005 GHS09 κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον

Δηλώσεις προφυλάξεων

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από την χρήση
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
P308

P313

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: συμβουλευτείτε /επισκεφτείτε γιατρό.
P501 Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης

3.1. Ουσίες

Όνομα: Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων

Βαθμός καθαρότητας: 100%

Οι οδηγίες για την ταυτοποίηση των ουσιών, απαιτούν την αναφορά γνωστών συστατικών σε συγκεντρώσεις > 10% κ.β. ή συστατικών που προκαλούν ταξινόμηση ή αυτών που κατηγοριοποιούνται ως ΑΒΤ, αΑαΒ.

4.1. Πριν την μεσολάβηση

 • Υδρόθειο (H2S) μπορεί να συσσωρευτεί στην κορυφή δεξαμενών σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις.

4.2. Εισπνοή

 • Συμπτώματα: ερεθισμός της αναπνευστικής οδούς λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε αναθυμιάσεις /σταγονίδια /ατμούς.
 • Εάν υπάρχει δυσκολία αναπνοής, μεταφέρατε το θύμα σε φρέσκο αέρα και διατηρείστε το σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Εάν το θύμα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει, βεβαιωθείτε ότι η αναπνυστική οδός δεν έχει φράξει. Δώστε τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν είναι απαραίτητο υποβοηθείστε τεχνητά την καρδιά με εξωτερικές μαλάξεις. Καλέστε ισατρική βοήθεια.
 • Αναζητείτστε ιατρική βοήθεια εάν η αναπνοή παραμένει δύσκολη.
 • Αν υπάρχει υποψία συγκέντρωσης /παρουσίας υδρόθειου (H2S), οι διασώστες πρέπει να φέρουν αναπνευστική συσκευή, ζώνη και σκοινί ασφαλείας και να ακολουθούν τις διαδικασίες διάσωσης. Το θύμα πρέπει να μεταφερθεί σε φρέσκο αέρα το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση προβληματικής αναπνοής, άμεσα ξεκινείστε τεχνητή αναπνοή. Παροχή οξυγόνου μπορεί να βοηθήσει. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

4.3. Επαφή με το δέρμα

 • Συμπτώματα: ξηρότητα, ερεθισμός σε παρατεταμένη επαφή. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα εάν το προϊόν είναι σε υψηλή θερμοκρασία.
 • Αφαιρέστε τα ρυπασμένα ρούχα και παπούτσια. Απορρίψτε τα με ασφάλεια.
 • Πλύντε την ερεθισμένη επιφάνεια με σαπούνι και νερό.
 • Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, κηροζίνη ή άλλους διαλύτες για πλύσιμο του δέρματος.
 • Εάν ο ερεθισμός, η ερυθρότητα ή το πρίξιμο επιμένει, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
 • Εάν συμβεί τραυματισμός λογω υψηλής πίεσης, αναζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην περιμένετε την εκδήλωση συμπτωμάτων.
 • Για μικρά δερματικά εγκαύματα: ψύξτε το κάψιμο και κρατείστε την καμμένη επιφάνεια κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά ή μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος. Προσοχή απαιτείται για την αποφυγή υποθερμίας.
 • Μην χρησιμοποιείτε πάγο στο έγκαυμα. Αφαιρέστε με προσοχή τα ρούχα. ΜΗΝ αφαιρείτε τμήματα των ρούων που έχουν κολλήσει με το καμμένο δέρμα, αλλά κόψτε τα γύρω από το έγκαυμα.
 • Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε κάθε περίπτωση σοβαρού εγκαύματος.

4.5. Επαφή με τα μάτια

 • Σύμπτωμα: ελαφρής ερεθισμός. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα εάν το προϊόν είναι σε υψηλή θερμοκρασία.
 • Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε φακούς επαφής, εάν υπάρχουν. Συνεχείστε να ξεπλένεται με νερό.
 • Εάν ο ερεθισμός, θολότητα ή πρίξιμο συμβούν κι επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια από ειδικό.
 • Εάν ζεστό προϊόν έχει πιτσιλιστεί μέσα στο μάτι, ψύξτε το μάτι αμέσως με κρύο νερό. Αμέσως ζητείστε ιατρική βοήθεια από ειδικό.

4.6. Απορρόφηση /αναρρόφηση

 • Συμπτώματα: λίγα ή καθόλου. Εάν προκύψουν, θα είναι ναυτία και διάρροια.
 • Μην παρακινείτε για εμετό, διότι υπάρχει κίνδυνος εισπνοής.
 • Μην παρέχετε ό,τιδήποτε από το στόμα, σε αναίσθητο άτομο.

5.1. Ειδικά χαρακτηριστικά επικινδυνότητας

 • Αυτή η ουσία ίσως επιπλέει και μπορεί να επανευφλεγεί σε επιφανειακά νερά.

5.2. Μέσα πυρόσβεσης

 • Αφρός (μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό)
 • Ομίχλη νερού (μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό)
 • Ξηρή χημική σκόνη
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άλλα αδρανή αέρια (αντικείμενο κανονιστικών διατάξεων)
 • Άμμος ή χώμα

5.3. Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

 • Μην χρησιμοποιείτε άμεση ρίψη δέσμης νερού καθώς μπορεί να προκαλέσει πλιτσίρισμα κι επέκταση της φωτιάς.
 • Ταυτόχρονη χρήση νερού κι αφρού στην ίδια επιφάνεια πρέπει να αποφέυγεται διότι το νερό καταστρέφει τον αφρό.

5.4. Προϊόντα καύσης

 • Ατελής καύση αναμένεται να δώσει αυξημένα αιωρούμενα στερεά και υγρά σωματίδια κι αέρια, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του άνθρακα και απροσδιόριστων οργανικών κι ανόργανων συστατικών.
 • Εάν υπάρχουν συστατικά που περιέχουν θείο, τότε αναμένεται η παραγωγή υδρόθειου, οξειδίων του θείου και θειϊκού οξέος.

5.5. Προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

 • Σε περίπτωση μεγάλης φωτιάς ή σε συνδυασμό με φτωχά αεριζόμενο χώρο, φορέστε πλήρη πυράντοχη στολή και αναπνευστική συσκευή με πλήρη κάλυψη του προσώπου και λειτουργία σε θετική πίεση.

6.1. Γενικές πληροφορίες

 • Σταματείστε ή περιορείστε την διαρροή στην πηγή, εάν είναι ασφαλές. Αποφύγετε άμεση επάφή με το διαρρέον υλικό. Μείνετε ανάντη του αέρα. Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής, προειδοποιείστε τους κατοίκους κατάντη του αέρα.
 • Απομακρύνετε άσχετο προσωπικό. Κινητοποιείστε το προσωπικό έκτακτων καταστάσεων.
 • Εκτός από την περίπτωση μικρών διαροών, η διαχείριση των ενεργειών πρέπει να καθοδηγείται από εκπαιδευμένο και αρμόδιο πρόσωπο.
 • Εάν είναι ασφαλές, εκμηδενείστε όλες τις πηγές έναυσης φωτιάς (ηλεκτρισμός, σπινθήρας κλπ).
 • Σε περίπτωση υποψίας ή απόδειξης παρουσίας επικίνδυνης συγκξέντρωσης υδρόθειου, αποκλείστε την πρόσβαση και χρησιμοποιείστε κατάλληλο προστεατευτικό εξοπλισμό και διαδικασίες.
 • Εάν απαιτείται, ενημερώστε τις αρμόδιες Αρχές.

6.2. Μέσα ατομικής προστασίας για προσωπικό έκτακτων καταστάσεων

 • Μικρές κηλίδες: απλά αντιστατικά ρούχα εργασίας. Μεγάλες διαρροές: αντιστατική και με αντοχή σε χημικά στολή καθολικής κάλυψης του σώματος. Εάν είναι απαραίτητο στολή με θερμική αντοχή.
 • Γάντια εργασίας με ικανή χημική αντοχή, ειδικά σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Γάντια από PVA δεν είναι αδιάβροχα και είναι ακατάλληλα για χρήση σε έκτακτες καταστάσεις. Αν είναι πιθανή η επαφή με θερμό προϊόν, τότε απαιτούνται γάντια με θερμική αντοχή.
 • Κράνος εργασίας. Αντιστατικά κι αντιολισθητικά παπούτσια ή μπότες. Εάν είναι απαραίτητο, με θερμική αντοχή.
 • Γυαλιά ή προσωπίδες, εάν υπάρχει πιθανότητα πιστιλίσματος.
 • Προστασία εισπνοής: ανάλογα με την έκταση του φαινομένου μπορεί να απαιτηθεί αναπνευστική μάσκα με φίλτρο(α) για οργανικούς ατμούς (ή/και υδρόθειεου εάν απαιτείται) ή αναπνευστική συσκευή. Σε περίπτωση που η κατάσταση δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, μόνο αναπνευστική συσλκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

6.3. Διαρροή στο έδαφος

 • Αποκλείστε την εισροή του υλικού σε υπονόμους, ποτάμια ή άλλα επιφανειακά νερά.
 • Εάν είναι απαραίτητο, αποκόψτε το υλικό με χώμα, άμμο ή άλλο μη εύφλεκτο υλικά.
 • Επιτρέψτε σε θερμό προϊόν να ψυχθεί με φυσικό τρόπο.
 • Μεγάλες κηλίδες μπορούν να σκεπαστούν με αφρό, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα φωτιάς.
 • Για συμβάντα μέσα σε κτίρια ή κλειστούς χώρους, εξασφαλείστε ικανοποιητικό εξαερισμό.
 • Απορροφείστε το διαρρέον υλικό με κατάλληλο μη εύφλεκτο υλικό.
 • Συλλέξτε το υλικό με κατάλληλα μέσα και μεταφέρε το υλικό και τον περιέκτη προς ανάκτηση /ανακύκλωση /ασφαλή διάθεση.
 • Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους, απομακρύνετε το ρυπασμένο χώμα και διαχειριστείτε το σύμφωνα με την νομοθεσία.

6.4. Διαρροή σε νερά ή θάλασσα

Υλικό χαμηλότερης πυκνότητας από το νερό

 • Σε περίπτωση μικρής διαρροής σε κλειστά νερά (πχ. λιμάνια) περιορείστε το υλικό με επιπλέοντα φράγματα και συλλέξτε με ειδικούς επιπλέοντες απορροφητές.
 • Σε μεγάλες διαρροές, περιορείστε κατά το δυνατό την κηλίδα και συλλέξτε με επιφανειακούς συλλέκτες ή άλλους μηχανικούς τρόπους.
 • Η χρήση διασπαρτικών ουσιών πρέπει να καθοδηγηθούν από ειδικούς και πιθανά να αδειοδοτηθούν από τις τοπικές Αρχές.

Συλλέξτε το ανακτημένο υλικό σε κατάλληλες δεξαμενές και διαθέστε το κατάλληλα.

7.1. Γενικές πληροφορίες

 • Αποκτήστε τις ειδικές οδηγίες πριν την χρήση
 • Διασφαλείστε ότι πληρούνται όλες οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης κι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών.
 • Πρέπει να γίνει αποτίμηση των πιθανών κινδύνων από εισπνοή υδρόθειου σε κορυφές δεξαμενών /κλειστούς χώρους /υπολείμματα υλικού.
 • Κρατείστε το υλικό μακρυά από θερμότητα /ανοικτή φλόγα /σπινθήρες /θερμές επιφάνειες. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • Χρησιμοποιείστε ή απoθηκεύστε σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • Αποφύγετε επαφή με το υλικό.
 • Αποφύγετε απελευθέρωση του υλικού στο περιβάλλον.

7.2. Χειρισμός

 • Λάβετε προληπτικά μέτρα ενάντια σε στατικό ηλεκτρισμό.
 • Γειώστε τους περιέκτες /δεξαμενές και τον εξοπλισμό μεταφοράς/παραλαβής.
 • Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρα. Προσέξτε την συσσώρευσή τους σε φρεάτια και κλειστούς χώρους.
 • Μην αναπνέετε ατμούς /σταγονίδια.
 • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια /εισπνοή ατμών κλπ.
 • Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα ΜΑΠ και τις συνθήκες χειρισμού, ανατρέξτε στα Σενάρια Έκθεσης.

7.3. Αποθήκευση

 • Η διάταξη της αποθηκευτικής περιοχής, ο σχεδιασμός των δεξαμενών /εξοπλισμού και οι διαδικασίες χειρισμού /λειτουργίας πρέπει να πληρούν τις Εθνικές κανονιστικές διατάξεις.
 • Η εγκατάσταση αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει ικανά φράγματα για την αποφυγή της ρύπανσης νερού /εδάφους σε περίπτωση διαρροής.
 • Εργασίες συντήρησης του εσωτερικού των δεξαμενών αποθήκευσης πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εξοπλισμένο κι εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Πριν την είσοδο σε δεξαμενές αποθήκευσης ή την εκτέλεση εργασιών σε κλειστούς χώρους ελέξτε την συγκέντρωση οξυγόνου και την ευφλεκτότητα της ατμόσφαιρας εκεί. Αν υπάρχει υποψία για συστατικά θείου, ελέγξε την ατμόσφαιρα για την παρουσία υδρόθειου.
 • Αποθηκευστε χωριστά από οξειδωτικούς παράγοντες.

7.4. Κατάλληλα κι ακατάλληλα υλικά αποθήκευσης

 • Κατάλληλα υλικά: για περιέκτες /σωληνώσεις χρησιμοποιείστε mild ή stainless steel.
 • Ακατάλληλα υλικά: κάποια συνθετικά υλικά μπορεί να είναι ακατάλληλα. Ελέξτε τη συμβατότητα με τον κατασκευατή.

7.5. Περιέκτες

 • Αν το υλικό παρέχεται σε περιέκτες διατηρείστε τον ίδιο ή τον ίδιο τύπο περιέκτη, κρατείστε το ερμητικά κλειστό, με κατάλληλη σήμανση, μακρυά από τον ήλιο.
 • Ατμοί ελαφρών υδρογονανθράκων μπορεί να αναπτυχθούν εντός του περιέκτη και να δημιουργήσουν εκρηκτική /εύφλεκτη κατάσταση.
 • Άδειοι περιέκτες μπορεί να περιέχουν υπολείμματα του υλικού. Αν δεν έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά, μην εκτελείτε θερμές εργασίες (κόλληση, κοπή, τρύπημα κλπ).

7.6. Μέτρα υγιεινής

 • Διασφαλείστε τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης.
 • Ρυπασμένα υλικά δεν πρέπει να συσσωρεύονται στον χώρο εργασίας ή σε τσέπες.
 • Κρατείστε μακρυά φαγητά και ποτά.
 • Μην τρώτε /πίνετε /καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το υλικό.
 • Πλύνετε τα χέρια με επιμονή μετά την χρήση του υλικού.
 • Αλλάξτε τα ρυπασμένα ρούχα μετά το τέλος της βάρδιας εργασίας.

7.7. Πρόσθετες πληροφορίες

8.1. Παράμετροι ελέγχου

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση στους 20°C και 101,3 kPa Ιξώδες υγρό
Σημείο πήξης <30°C
Σημείο βρασμού 350 έως >750°C
Πυκνότητα στους 15°C 0,89 έως 0,91 g/cm3
Σημείο ανάφλεξης >180°C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης  550 °C
Ιξώδες στους 100°C >8 cSt

9.2. Άλλες πληροφορίες. Τυπική σύσταση

Νερό, %κβ 0 – 15
Καύσιμο, %κβ 5 – 10
Θείο, %κβ 0,2 – 1,0
Ασβέστιο, mg/kg 1.000 – 3.000
Φώσφορος, mg/kg 500 – 1.000
Ψευδάργυρος, mg/kg 500 – 1.000

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων είναι UVCB με σύσταση, προσμίξεις και φ/χ ιδιότητες που διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το αρχικό λιπαντικό προϊόν, την χρήση του και τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και μεταφορά του. Αναμένεται να περιέχουν υδρογονάνθρακες προερχόμενους από το Βασικό λιπαντικό, υπολείμματα των πακέτων προσθέτων, παραπροϊόντα καύσης, μέταλλα φθοράς, καύσιμο και νερό με αντιψυκτικά.

10.1. Δραστικότητα

Μη δραστικό σε φυσιολογικές συνθήκες

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε φυσιολογικές συνθήκες

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καύση

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Θερμότητα, ανοικτή φλόγα, σπινθήρας

10.5. Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικοί παράγοντες

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Η θερμική αποσύνθεση εξαρτάται από τις συνθήκες. Καύση αναμένεται να δώσει αυξημένα αιωρούμενα στερεά και υγρά σωματίδια κι αέρια, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του άνθρακα και απροσδιόριστων οργανικών κι ανόργανων συστατικών.

Εάν υπάρχουν συστατικά που περιέχουν θείο, τότε αναμένεται η παραγωγή υδρόθειου, οξειδίων του θείου και θειϊκού οξέος.

12.1. Τοξικότητα

Ψάρια φρέσκου νερού 96 h LC50 74 mg/l
Ασπόνδυλα νερού 48 h EL50  >22.500 mg/l

Δεν υπάρχουν γνωστές μελέτες χρόνιας τοξικότητας.

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

 • Υδρόλυση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
 • Φωτόλυση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Βιοαποικοδόμηση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Από τις γνωστές ιδιότητες των υδρογονανθράκων εκτιμάται ότι το υλικό δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Το υλικό αναμένεται να είναι εν δυνάμει βιοσυσσωρεύσιμο. Τα περιεχόμενα μέταλλα φθοράς ενδέχεται να είναι βιοσυσσωρεύσιμα. Τα ΑΛΕ ταξινομούνται ως R53.

12.4. Κατανομή

Κατά την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, το περιεχόμενο καύσιμο θα χαθεί λόγω εξάτμισης και φωτόλυσης. Στο νερό το υλικό θα επιπλεύσει και απλωθεί. Στο χώμα αναμένεται διασπορά ανάλογα με το ιξώδες, προσρόφηση και τελικά αργή βιοαποδόμηση.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα που περιέχουν την ουσία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα και πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική κι Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

(Κατάλογος αποβλήτων, Παράρτημα Ι, ΚΥΑ ΗΠ 13588 /725 /ΦΕΚ 383 Β /28-3-2006)

14.1. Χερσαία μεταφορά (ADR /RID)

Αριθμός ΟΗΕ UN 3082
Οικία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S {HEAVY FUEL OIL)
Τάξη /Κωδικός

/Τάξεις κινδύνου

9 /M6 /Miscellaneous dangerous substances and articles
Ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Environmentally hazardous substance mark
Ειδικές προφυλάξεις

14.2. Άλλες μεταφορές (θαλάσσια, αέρος, εσωτερική υδάτινη οδός)

 

14.3. Πρόσθετες πληροφορίες

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

 • Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 A /6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού  Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 • ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α /2-3-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»
 • ΚΥΑ ΗΠ 13588 /725 (ΦΕΚ 383 Β /28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».

S-phrases

S24 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
S36/37 Να φοράτε κατάλληλε προστατευτική ενδυμασία. Να φοράτε κατάλληλα γάντια
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
S53 Αποφύγετε την έκθεση. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πρην την χρήση
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Οι πληροφορίες αυτές είναι βασισμένες σε στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι σωστά. Εφόσον οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κάτω από συνθήκες που δεν είναι γνωστές σε εμάς ή είναι εκτός ελέγχου μας, και εφόσον κατόπιν της ημερομηνίας έκδοσης βρέθηκαν νέα στοιχεία τα οποία μπορεί να συνιστούν κάποια αλλαγή των πληροφοριών, δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τα αποτελέσματα της χρήσης τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1907/2006, τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών αυτών. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο Δελτίο δεν υποχρεούται σε συμμόρφωση με τους παραπάνω Κανονισμούς.