Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HYPERLINKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1 Ν. 4042/2012 ΦΕΚ 24Α Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων economic-icon
1.2 Υ.Α. 8668/2007 ΦΕΚ 287Β Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» (Β 791) economic-icon
1.3 Υ.Α. 24944/1159/2006 ΦΕΚ 791Β Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης economic-icon
1.4 Ν. 3010 / 2002 ΦΕΚ-91 Α’ Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. economic-icon
1.5 Νόμος 2939 /2001 ΦΕΚ 179 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. economic-icon
1.6 Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων economic-icon
1.7 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) Σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. economic-icon
1.8 Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 Για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. economic-icon
1.9 ΚΥΑ 114218/1997 ΦΕΚ 1016 B «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» economic-icon
1.10 ΚΥΑ 29407/3508/2002 ΦΕΚ 1572 B «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» economic-icon
1.11 ΚΥΑ 50910/2727/2003 ΦΕΚ 1909 B «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. economic-icon
1.12 ΚΥΑ 22912/1117/2005 ΦΕΚ 759 B «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» economic-icon
1.13 ΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 ΦΕΚ 168 Β «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ’ αριθμ.29407/3508/2002 ΚΥΑ» economic-icon
1.14 ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 ΦΕΚ 383 Β Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ΦΕΚ Β’604/28-3-2006)». economic-icon
1.15 ΚΥΑ 7589/731/2000 ΦΕΚ Β 514 Για τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων economic-icon
1.16 ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ 2003 ΦΕΚ Β 606 Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με ΡCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β` 514). economic-icon
1.17 Κ.Υ.Α.146163/2012 ΦΕΚ Β 1537 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4042/2012. economic-icon
1.18 Νόμος 1650/86 ΦΕΚ 160Α Για την προστασία του περιβάλλοντος economic-icon
1.19 ΠΝΠ 18/1982 ΦΕΚ Α-73 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Επεισοδίων Ρύπανσης του περιβάλλοντος (με την τροποποίηση του Ν 1327/1983) economic-icon
1.20 ΟΔ 0030/ 1999 L-163 Περιβάλλον-Προσέγγιση νομοθεσιών economic-icon

A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HYPERLINKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.1 ΠΔ 82 /2004 ΦΕΚ 64Α-04 Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». economic-icon
2.2 Ν. 3854/2010 ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. economic-icon
2.3 ΚΥΑ 104826/2004 ΦΕΚ 849 Β/9.6.2004 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π.” (Α΄179)» economic-icon
2.4 ΚΥΑ 112145/2004 ΦΕΚ 1916 Β/24.12.2004 «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες economic-icon
2.5 ΚΥΑ 9268/469/07 ΦΕΚ 286 Β «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004» economic-icon
2.6 ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 ΦΕΚ 408 Β/5.3.09 Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ). economic-icon
2.7 ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 ΦΕΚ 1625Β Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών economic-icon
2.8 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ΦΕΚ 1312Β Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) economic-icon
2.9 ΠΔ 109/2004 ΦΕΚ Α 75 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» economic-icon
2.10 ΠΔ 116/2004 ΦΕΚ Α 81 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» economic-icon
2.11 ΠΔ 117/2004 ΦΕΚ Α 82 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» economic-icon
2.12 ΥΑ αρ.οικ.133480 ΦΕΚ2711/Β Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004. economic-icon
2.13 ΠΔ 15/2006 ΦΕΚ Α 12 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 economic-icon
2.14 Υ.Α. 35043/2524/2010 ΦΕΚ 1385Β «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» economic-icon
2.15 ΥΑ Φ2/2000 ΦΕΚ Β-509 Τροποποίηση του π.δ 104/99 «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ economic-icon
2.16 Υ.Α. Φ. 101/2006 ΦΕΚ 392Β Τροποποίηση του π.δ 256/99 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/ΕΚ economic-icon
2.17 ΠΔ 256/1999 ΦΕΚ Α-209 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 11995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων economic-icon
2.18 Eγκύκλιος 187135/2840/27.06.08 Διευκρίνιση Θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας, σχετικά με την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων economic-icon
2.19 ΠΔ 405/1996 ΦΕΚ Α-272 Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης economic-icon
2.20 ΠΔ 177/2014 ΦΕΚ Α-280 Τροποποίηση του ΠΔ 405/1996 “Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης” economic-icon

A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HYPERLINKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1 Ν. 3536/2007 ΦΕΚ Α 42 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Άρθρο 30) economic-icon
3.2 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. economic-icon
3.3 Ν. 3854/2010 ΦΕΚ Α΄ 94 Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. economic-icon
3.4 Ν. 3979/2011 ΦΕΚ Α 138 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (Αρθρο 42). economic-icon
3.5 Ν.4071/2012 ΦΕΚ Α΄ 85 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. economic-icon

A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HYPERLINKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.1 Υ.Α. 3418/07/2002 ΦΕΚ Β-712 Μέτρα και Όροι για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου economic-icon
4.2 Εγκ. 8136.16/01/16/2014 Εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/06.03.2009) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου economic-icon
4.3 Υ.Α. 8111.41/09/2009 ΦΕΚ 412/Β Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» economic-icon
4.4 Αποφ. 2010 ΦΕΚ 606/Β Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών economic-icon
4.5 Υ.Α. 4113.152/01 ΦΕΚ 1604Β Τροποποίηση της 1218.98/2/97/97 «συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου πλοίων (534/Β)» economic-icon
4.6 Υ.Α. 1218.98/2/97 ΦΕΚ 534 B Διάθεση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων Μηχανοστασίων Πλοίων economic-icon
4.7 Υ.Α. Τ.3293/66/1978 ΦΕΚ 1074/Β Περί καθορισμού της τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και διακινήσεως πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS) economic-icon

A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HYPERLINKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5.1 Υ.Α. Α2/29542/5347 ΦΕΚ 707Β economic-icon
5.2 Υ.Α. Α12/57574/4555 ΦΕΚ 195Β Τροποποίηση ΥΑ Α2/29542/5347. economic-icon
5.3 ΟΔΗΓΙΑ Νο Α12/20927/1645/15-04-14 του Υπ. Μεταφορών & Υποδομών, που αφορά τα μεταφορικά μέσα (ΒΥΤΙΑ) που η νομοθεσία απαιτεί να χρησιμοποιούνται για τη Συλλογή Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. economic-icon

A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HYPERLINKS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.1 Υ.Α. 43942/4026 ΦΕΚ 2992 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει. economic-icon
6.2 ΟΔΗΓΙΑ ΥΜΕ 65243/5450/27.10.2015 Υποβολή ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων για τα πρατήρια καυσίμων economic-icon
6.3 ΟΔΗΓΙΑ ΥΜΕ 14462/1208/02.03.2016 Υποβολή ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων για τα συνεργεια αυτοκινήτων economic-icon